INFORMACJA O REJESTRZE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z 36a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1182) Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zgłosił go do rejestru administratora bezpieczeństwa informacji prowadzonego przez GIODO.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji utworzył rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych na flexistreet.pl zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wyżej wymieniony rejestr w swojej treści zawiera:

  • oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania,
    w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru,
  • cel przetwarzania danych,
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych,
  • sposób zbierania oraz udostępniania danych,
  • dane podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz oznaczenie tych podmiotów i adres ich siedziby, a także cel przekazania danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych informuje, że zgodnie z  § 4. 1. pkt 4 Ustawy rejestr zbiorów danych osobowych może być udostępniony poprzez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. W celu uzyskania wyżej wymienionych informacji osoba zainteresowana może zwrócić się za pośrednictwem skrzynki mailowej [email protected] do Administratora Danych Osobowych o udzielenie informacji dotyczących treści rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.